Pricing

Rescue Data table Hard Drive Prices
DUNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ(VNĐ) PRICE(USD)
<100MB Miễn phí Free
<1.0GB 300.000 $ 14,2
<3.0 GB 900.000 $ 42,8
<9.0 GB 999.000 $ 47,6
10 – 30 GB 1.900.000 $ 71,5
31 – 90 GB 1.999.000 $ 95
91 – 150 GB 2.900.000 $ 119
151 – 300 GB 2.999.000 $ 142
301-500GB 3.500.000 $ 167
501-1TB 4.000.000 >$ 190,4
>>1 TB >*1000Đ/1GB *$0,047/1GB
Price List Data Rescue Phone - Tablet
DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ
Danh bạ (Contact) 1.000.000 VND
Tin nhắn (SMS) 1.000.000 VND
Ghi chú (Notes) 1.000.000 VND
Hình ảnh (Images) 1.000.000 VND
Videos 1.000.000 VND
Ghi âm (Recorder) 1.000.000 VND
Tập tin văn bản (Word, Excel, PDF…) 1.000.000 VND

 

xxxxxxxxx